สพม.ตาก ตรวจเยี่ยม รร.แม่กุวิทยาคม

วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ. สพม.ตาก พร้อมด้วยนายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โดยให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.  สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

2. การติดตามนักเรียนออกกลางคันและความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid 19

4. การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก