สพม.ตาก ตรวจเยี่ยม รร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ. สพม.ตาก พร้อมด้วยนายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม โดยให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. สถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

2. พาน้องกลับห้องเรียน ติดตามนักเรียนออกกลางคัน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid 19

4. การขับเคลื่อนโครงการตาม flagshipตากจังหวัดแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก