สพม.ตาก ร่วมประชุม สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วย นางรุ่งฤดี มีลาภ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเข้ารับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM MEETING ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตาก

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตาก

3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM MEETING ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตาก