สพม.ตาก จัดอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม PADLET

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้บริหารและครูในสังกัด จำนวน 65 คน ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม PADLET” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มสำหรับการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เหมาะกับการแสดงผลงานออนไลน์ รองรับการประเมิน วPA ของผู้บริหาร หรือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet

ณ ห้องประชุมลานสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก