สพม.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19-20 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นผู้บรรยาย และผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากร ในสังกัดสพม.ตาก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้จัดทำ Model และรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ณ ห้องประชุมลูกหว้า โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก