สพม.ตาก ขับเคลื่อนภาษาเมียนมาร์ ร่วมกับ MYANMAR INTERNATIONAL ACADEMY (MIA)

วันที่ 22 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วย ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล ภาควิชาสังคมและอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและครูสอนภาษาเมียนมาร์โรงเรียนสรรพวิทยาคม แม่ปะวิทยาคม แม่กุวิทยาคม แม่จะเราวิทยาคม พบพระวิทยาคม อุ้มผางวิทยาคม ผดุงปัญญา ถนอมราษฎร์บำรุง สามเงาวิทยาคม ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการและครูโรงเรียน MYANMAR INTERNATIONAL ACADEMY (MIA) เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักเรียน และกำหนดจัดงานวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องประเพณีสงกรานต์ อาหารพื้นบ้านการแต่งกาย และแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นางพัทธนันธ์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนางสาวสุธิดา คำภีระ หัวหน้างานห้องเรียนภาษาเมียนมาร์ เป็นผู้ประสานงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมศรีเมืองฉอด รร.สรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก