สพม.ตาก ขับเคลื่อนโครงการ “สภานักเรียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Student Council fro SDGs)

วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ตาก ดำเนินการจัดโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student Council fro SDGs) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.ตาก ได้ศึกษาเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางและเป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้าน และได้ผากข้อคิดกับนักเรียนว่า “ให้มีความใฝ่รู้ และมีความกตัญญู” ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting ถ่ายทอดสดจาก STUDIO โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”