เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT/Full Data

1.ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้าง

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลการติดต่อ

o6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.การประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

3.การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A ถามตอบ

o9. Social Netwoek

o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4.การดำเนินงาน

o11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

5.การปฎิบัติงาน

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

6.การให้บริการ

o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18. E-Service

7.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

o22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

8.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11.นโยบาย No Gift Policy

o31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

12.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.แผนป้องกันการทุจริต

o36. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

o37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

14.มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

15.มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน