เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT/Full Data

1.ข้อมูลพื้นฐาน

o1.โครงสร้างองค์กร

o2.ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลการติดต่อ

o6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.การประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

3.การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A ถามตอบ

o9. Social Netwoek

4.การดำเนินงาน

o10. แผนการดำเนินงานประจำปี 

o11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

5.การปฎิบัติงาน

o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

6.การให้บริการ

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17. E-Service

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

o18. แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 

o22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 

o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ รายเดือน

o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี

9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27. หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

o28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

10.การจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประฑฤติมิชอบ

o29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ

o30. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

12.เจตจำนงของผู้บริหาร

o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37. การดำเนินงานเพื่อความเสี่ยงการทุจริต

14.การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

15.แผนป้องกันการทุจริต

o39. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40. รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

16.มาตรการส่งเสริมความโป่งใสและป้องกันการทุจริต

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน