นิเทศติดตามสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม.ตาก ลงนิเทศติดตามสถานศึกษาใน โรงเรียนวังประจบวิทยาคม และโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ. สพม.ตาก เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายภูธนภัส พุ่มไม้ ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิงและผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดังกล่าว เข้ารับการนิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนวังประจบวิทยาคมและโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตามลำดับ