นิเทศติดตามสถานศึกษา ทุ่งฟ้า ยกกระบัตร

วันที่ 28 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม.ตาก ลงนิเทศติดตามสถานศึกษาใน โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โดยมีนายสนั่น วงษ์ดี ผอ.รร.ผดุงปัญญา ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง เป็นประธานการนิเทศฯ ณ รร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม และ นายใจ ยอดดำเนิน ผอ.รร.สามเงาวิทยาคม เป็นประธานการนิเทศฯ ณ รร.ยกกระบัตรวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง คณะครู โรงเรียนดังกล่าว เข้ารับการนิเทศติดตามฯ
ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ตามลำดับ