นิเทศติดตามสถานศึกษา ท่าสองยาง แม่จะเรา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม.ตาก ลงนิเทศติดตามสถานศึกษาใน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และโรงเรียนแม่ระเราวิทยาคม โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางสุภัทร เงินดี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก นายกฤษณะ เครืออยู่ประธานสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย ผู้บริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย คณะครู โรงเรียนดังกล่าว เข้ารับการนิเทศติดตามฯ ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม และโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตามลำดับ