สร้างนวัตกรรมใหม่ครูคู่พัฒนา (Pairing Teachers)

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
สพม.ตาก ได้รับเชิญจาก โรงเรียนฮอดพิทยาคมให้นำวิทยากรไปอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม จำนวน 60 คน ในการนี้ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ได้นำนวัตกรรมครูคู่พัฒนา “Pairing Teacher” ไปทดลองใช้ (โดยวิทยากรหลักจาก รร.ตากพิทยาคม และ รร.ผดุงปัญญา) กับครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม ผลปรากฏสามารถสร้างนวัตกรรมการสอนของครูและออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ “แนวคิดนี้จะนำไปขยายผลให้กับครูในสังกัด สพม.ตาก ให้สามารถปฏิบัติได้ทุกคน ภายใน 3 เดือนข้างหน้านี้” ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ได้กล่าวในตอนท้ายของการสรุปผลงานคณะวิทยากร ณ ห้องประชุมเจ้าแม่จามเทวี โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่