ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ตากพิท วังเจ้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง ลงพื้นที่ติดตาม
10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ตามลำดับ