ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะ(smart farm) โรงเรียนวังเจ้า

27 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ติดตามการดำเนินโครงการเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) และเชิญชวนให้คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำความดี (Doing good) เป็นแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำความดีอย่างเป็นระบบ ทั้งใน รูปแบบของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักเรียน กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี