การอบรมโครงการ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Obec Content Center ในการจัดการเรียน การสอนของครู เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานจัดอบรมโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Obec Content Center เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ครูมี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิต จัดหา จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม Obec Content Center เพื่อเผยแพร่ ผลงานได้ และสามารถนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก