การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา” ภายใต้โครงการ คอนเน็กซ์อีดี และสรุปงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ปรับปรุงหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา” ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้เป็นรูปธรรม และส่งต่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำสรุปงานวิจัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
3. จัดทำสรุปงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1
ณ โรงแรมแกรนด์ เทาว์เวอร์อินท์ กรุงเทพมหานคร