เลขาธิการ กพฐ. ติดตามนโยบายเร่งด่วนโรงเรียนจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เน้นย้ำ 12 นโยบาย และ 7 Quickwin ของกระทรวงศึกษาธิการ และคุณภาพต่อยอดเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ข้อ คือ
1. ความปลอดภัย 2. โอกาส 3. คุณภาพ 4. ประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใยสถานการณ์ชายแดน ในความท้าทายในความแตกต่างของพื้นที่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครูต้องเข้าใจนักเรียน คิดหาวิธีการ ช่วยกันสร้างเด็ก ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 และ ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตาก
ณ ห้องประชุมสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก