สพม.ตากสัญจร อุ้มผาง

วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.อุ้มผางวิทยาคม ดยมีบริการดังนี้ ได้แก่ บริการทำบัตรข้าราชการ, ศูนย์บริการวิชาการ, คลินิก ITA สถานศึกษาออนไลน์, การใช้งานระบบ Smart office, ระบบตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษางานการเงิน บัญชี พัสดุ และ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้บริการแก่ครู ไม่ต้องเดินทางไกลมาสำนักงาน เป็นการ “คืนครูสู่ห้องเรียน”