โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ประชุมวางแผนการดำเนินงานการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนอำเภอวังเจ้า