แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ที่ ๒๘/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก