สพม.ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online :ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก