พิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมและนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดพิธีส่งมอบงานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากประธานชมรมคนเดิม คือ ผกท.พ.นุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ให้กับประธานชมคมคนใหม่ คือ ผกท.พ.สุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จัดตั้งขึ้นเพื่อ สนับสนุนการฝึกสอน วิชาทหารในสถานศึกษาต่างๆ เสริมสัมพันธภาพ ความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับสมาชิกของชมรม ตลอดจนการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากิจการของชมรม ให้การช่วยเหลือนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเรื่องการเรียนวิชาทหาร และส่งเสริมการสาธารณสุขกุศลเพื่อการสังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ เกิดความเชื่อมั่น โดยร่วมกันถ่ายทอดวิชาความรู้ และฝึกวินัย ให้กับนักศึกษาศึกษาวิชาทหาร ให้รักชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี ปฏิบัติตนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ เพื่อความสุขของผู้อื่นและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม