โรงเรียนตากพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยนางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ นายเสรี พรหมแก้ว นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ และนางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีการชี้แจงเรื่องการเข้าเรียนตามตารางสอน, การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา, ระเบียบทรงผมและการแต่งกายนักเรียน, ภัยของบุหรี่ไฟฟ้า, การมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู รวมทั้งแจ้งข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งมีการแนะนำครูต่างชาติ แนะนำครูใหม่ และแนะนำครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม จากนั้นจึงแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาตามห้องโฮมรูมของนักเรียน เพื่อรับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
– ช่วงเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
– ช่วงบ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย