กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้ นางสาวปวิชญา เป็งแดง และนางสาวณัฐกฤตา นพพคุณากูล นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน (Energy Hackathon Boost Camp) หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอน Energy Transformation for Carbon Neutral Society” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง