การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติการประเมิน ITA การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการต่างๆที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีครูกาญจนา ตุ่นดำแดง และครูพิมสิริ หรูวรนันท์ จากโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ที่ได้รับผลการประเมินเป็นอันดับ 1 ของ สพม.38 (สุโขทัย-ตาก) ผลคะแนน 92.23 ระดับ A มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดด้วย