ตรวจสนามสอบ O-NET

วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนสามเงาวิทยา และโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ